ReadyPlanet.com
dot dot
รายชื่อน้องๆที่สอบตรงติดปี 51 article

               ขอปรบมือให้กับน้องๆคนเก่งของ DTL Group (สอบเดือนพฤศิจการยน ปี 2550) ที่สามารถสอบตรงคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีการศึกษา 2551 ได้มากกว่า 130 คน จากที่คณะประกาศรับเพียง 300 คนเท่านั้น

ลำดับ

ชื่อ -  สกุล

โรงเรียน

1

กนกกาญจน์  ดวงขวัญ

เตรียมอุดมศึกษา

2

กรพัฒน์  พงศ์ศุภสมิทธิ์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

กรเลิศ  ธีระตระกูล

ตราดตระการคุณ

4

กวี โล่ดำรงรัตน์

กรุงเพทคริสเตียนวิทยาลัย

5

กัญญาภัค อาริยะกุล

ระยองวิทยาคม

6

กัลยธัช   เจริญสุข

สตรีวิทยา 2

7

กานต์สุดา   เอื้ออมรรัตน์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

8

กุลพัชร  รังคสิริ

เตรียมอุดมศึกษา

9

ไกรสิทธิ์  เศรษฐเมธีกุล

สาธิต มศว. ปทุมวัน

10

คณากร  เอกธาดานนท์

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

11

คุณัชญ์ คชเสนี

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

12

จรีวรรณ   ฤทธิทักษ์

โยธินบูรณะ

13

จิตธนา  ฟุ้งทศธรรม

มอ. วิทยานุสรณ์

14

จุฑาเทพ  จุฑานนท์

สาธิต มศว. ปทุมวัน

15

เจวัน  ยี

อัสสัมชัญ ระยอง

16

ชนานนท์  ศุภวรรณกิจ

สวนกุหลาบวิทยาลัย

17

ชลธาร  ทรัพย์ไพบูลย์เลิศ

สามเสนวิทยาลัย

18

ชวนันท์  กนกวิจิตรศิลป์

สาธิต มศว. ปทุมวัน

19

ชวาล  อนุเธียร

อัสสัมชัญ สมุทรปราการ

20

ชุติณัฐ พุฒิประพัฒน์

นครสวรรค์

21

โชคชัย   เนตรงามสว่าง

นครสวรรค์

22

ฌาน  รุ่งเรืองสรการ

บดินทรเดชา

23

ญาณพงศ์  ประชุมทอง

เตรียมอุดมศึกษา

24

ญาดาทิพ   อุปลา

สุราษฎร์ธานี

25

ฐิติญา  ปัญญาวรคุณชัย

สตรีวิทยา

26

ฐิศิรักน์  สุทธิไมตรี

เซนต์โยเซฟ บางนา

27

ณัชชา   สุขะวัธนกุล

เตรียมอุดมศึกษา

28

ณัฐชนัน   ธราพงษ์พันธ์

ยอแซฟอุปถัมภ์

29

ณัฐนันท์  บูรณะโอสถ

เตรียมอุดมศึกษา

30

ณัฐพงษ์  ปานเกิดดี

ทวีธาภิเษก

31

ณัฐภาวี  ทวีสวัสดิ์

สุรศักดิ์มนตรี

32

ณัฐสดา  รัตตมณี

เตรียมอุดมศึกษา

33

ณิชา  ภมรบุตร

เตรียมอุดมศึกษา

34

ณิชาภัทร  ดวงแก้ว

เบญจมราชูทิศ

35

ดนัย  เลิศชัยคุณากร

ยอแซฟอุปถัมภ์

36

ดวงกมล  วิทยถาวรวงศ์

เตรียมอุดมศึกษา

37

ตามพล  กาญจนสุธา

เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ

38

ธนพร  มิ่งมั่นคง

อัสสัมชัญคอนแวนต์

39

ธนพล  พิริยพันธุ์

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

40

ธนภัทร   ทองไพบูลย์

ขอนแก่นวิทยายน

41

ธนรัตน์ มังคุด 

เตรียมอุดมศึกษา

42

ธนิต  พิเชฐพงศา

อัสสัมชัญ

43

ธเนศ  อังกุรนาค

เตรียมอุดมศึกษา

44

ธีรโชติ ไผ่สุรัตน์

 

45

ธีร์ธวัช     ฮาวรังษี

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

46

ธีรพัฒน์  บุณยเกียรติ

สาธิต มศว. ปทุมวัน

47

ธีรักษ์  ทองรักษ์

หาดใหญ่วิทยาลัย

48

เบญจพร   บุญมี

เตรียมอุดมศึกษา

49

นริศ อัศวทองกุล

เตรียมอุดมศึกษา

50

นริศรา  หรุ่นสูงเนิน

สาธิตพระนคร

51

นฤตรา  ประเสริฐศิลป์

เตรียมอุดมศึกษา พัฒนาการ

52

นัชชา   เคียงประคอง

ศึกษานารี

53

นิดาภัทร   มิ่งมงคล

สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

54

นิติกฤษณ์  อรรถกฤษณ์

เซนต์คาเบรียล

55

นิรมล   จันทร์มณี

อยุธยาวิทยาลัย

56

บุษย์สิรี  พรหมดิเรก

สตรีวิทยา

57

ปฏิญญา   ศรีวัชโรดม

สาธิต มศว. ปทุมวัน

58

ปฏิญญา  แสงสุรจันทรกุล

ยอแซฟอุปถัมภ์

59

ปรีดิ์ลดา   ศรีทอง

เตรียมอุดมศึกษา

60

ปวินท์   สุดสวาท

ภูเก็ตวิทยาลัย

61

ปวีร์  เนียมนำ

สาธิต มศว. ปทุมวัน

62

ปานตา   โพษิตลิมปกุล

สาธิต มศว. ปทุมวัน

63

ปาริชาต  ขันอาสา

เตรียมอุดมศึกษา

64

ปิยดา กิตติสุวรรณ์

สตรีวิทยา

65

ปิยะธิดา  สุขเสรีทรัพย์

สาธิต มศว. ประสานมิตร

66

พธูทิพย์  ใจสมุทร

สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

67

พรประหนึ่ง  วชิรเขื่อนขันธ์

เตรียมอุดมศึกษา

68

พรระวี   โพธิ์นทีไท

เตรียมอุดมศึกษา

69

พลอย   สีตะสุต                               

สตรีวิทยา

70

พลอยไพลิน  ทรงนิลรักษ์

สตรีวิทยา

71

พัชร์ศร   ทองสลวย

สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

72

พาฝัน สิทธิสาท

นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  

73

พิชญ์สินี แพงพรหมมา

สตรีวิทยา

74

พิชญ์สิรี   ถาวรเศรษฐ

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)  

75

พิชณิกา โป๊ะบุญชื่น

มอ. วิทยานุสรณ์

76

พีร์   สามัคคีมิตร

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

77

พุฒิพงศ์   ปิยะรัตนโยธิน

เซนต์คาเบรียล

78

ภัทรพล วรฉัตร

มอ. วิทยานุสรณ์

79

ภาณุวัฒน์ ชัยสถาพร

เซนต์คาเบรียล

80

ภาลาภ วัลยะเพ็ชร์

เตรียมอุดมศึกษา

81

ภาสุรีย์   ดวงประทีป

สตรีวิทยา 2

82

ภิญญภัค   แสงภู่

สาธิต มศว. ปทุมวัน

83

ภูพงษ์  ภู่ศิริ

สุราษฎร์ธานี

84

มนัสวี  วงษ์สุรีย์รัตน์

สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

85

มรุสันต์  โสรัตน์

ราชวินิตบางเขน

86

มลธิดา  ทรงเจริญ

สาธิต มศว. ประสานมิตร

87

มานิตา  ศรีทา

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

88

เมลาณี  จยาวรรณ์

สระบุรีวิทยาคม

89

ยศพงศ์  เมธีไชยพงศ์

มัธยมวัดนายโรง

90

ยุวรินทร์   พิสิษฐ์กุล

เตรียมอุดมศึกษา

91

รวิวรรณ  ดิเรกอุดมศักดิ์

เตรียมอุดมศึกษา

92

รังสฤษฎ์  วิจิตรไกรสร

เตรียมอุดมศึกษา

93

รัตนาภรณ์ โคววิกกัย

เตรียมอุดมศึกษา

94

ลัฏฐิวัน คงจันทร์

มอ. วิทยานุสรณ์

95

เลิศชนม์  ธนสุกาญจน์

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

96

วทันย์  มโนสุนทร

จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง  

97

วรรณวนัช พรเลิศ

เตรียมอุดมศึกษา

98

วรรษมน   พุฒิภาษ

เตรียมอุดมศึกษา

99

วรรษมน  ล้อมเมือง

มหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา

100

วรัญญู  โพธิมูล

นครสวรรค์

101

วิมพัทธ์  ราชประดิษฐ์

เซนต์คาเบรียล

102

วีรดา  สายแก้ว

หอวัง

103

วีระยุทธ  พรชัย

ศรีสะเกษวิทยาลัย  

104

ศฐาวุฒิ   ศรีสรานุกรม

ศรีสะเกษวิทยาลัย

105

ศศิวรา เลาหสุรโยธิน

เตรียมอุดมศึกษา

106

ศิโรรัชน์  งูตูล

สตรีวิทยา 2

107

ศุภการย์ เหล่ามติ

สามเสนวิทยาลัย

108

ศุภจิต  คูสิทธิผล

ราชินี

109

สนทรรศ์ บุญญานนท์

สาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

110

สมพร   กิจเจริญ

อัสสัมชัญธนบุรี

111

สโรชา  สมสวัสดิ์

เบญจมราชาลัย

112

สิทธิเดช  จุฑากาญจน์

ราชวินิตบางเขน

113

สิรพัชร์   สินมา

โยธินบูรณะ

114

สิริญาดา แจ่มเจริญ

สาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

115

สิรีธร  กิตติภูมิวงศ์

วัฒนาวิทยาลัย

116

สุดาวดี  นิลวรรณ

เบ็ญจะมะมหาราช

117

สุธีราภรณ์  วิรุฬห์ศรี

สตรีนครสวรรค์

118

สุปวีณ วันทอง

สตรีวิทยา

119

สุพัฒนา  สุธาพร

เตรียมอุดมศึกษา

120

สุภัชชา สิริวณิชารมณ์

เขมะสิริอนุสสรณ์

121

สุภาวดี  สิริฤกษ์วิภาส

โยธินบูรณะ

122

สุภาวดี สกุลคล้อย

  เบญจมราชาลัย

123

สุรศักดิ์  รัตนาพรรณ

ยอแซฟอุปถัมภ์

124

อทิติ  จริยมานะ

เตรียมอุดมศึกษา

125

อนุวัติ   ปูทอง

สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

126

อภิรัฐ  ส.สุขระวี

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2

127

อภิวัฒน์ ไข่รัศมี

พิบูลวิทยาลัย

128

อรนิชา  ยิ่งยงค์

เตรียมอุดมศึกษา

129

อัญมณี   ยิ้มสอาด

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

130

อัยลักษณ์  อิ้งจะนิล

สาธิตขอนแก่น

 
ผลงานของเรา

รายชื่อน้องๆที่สอบตรงติดปี 50
รายชื่อน้องๆที่สอบตรงติดปี 49bulletเฉลยข้อสอบ Pretest สอบตรง 54
dot
สมัครรับข่าวสารจาก the BTS

dot
dot
ความสำเร็จของน้องๆ
dot
bulletรายชื่อน้องๆ สอบติดปีล่าสุด 170 คน
bulletรายชื่อน้องๆที่สอบตรงติดปี 53
bulletรายชื่อน้องๆที่สอบตรงติดปี 52
bulletรายชื่อน้องๆที่สอบตรงติดปี 51
bulletรายชื่อน้องๆที่สอบตรงติดปี 50
bulletรายชื่อน้องๆที่สอบตรงติดปี 49
dot
Talk to us
dot
bulletเวลาทำการ จ.-ศ. 11.30-19.30 ส.-อา 7.30-19.30
bullet02 - 632 - 9884 (Office)
bullet09-0197-7297 ถึง 7301 (Hotline)
bulletschool.thebts@gmail.com
bulletพบปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการ หรือ พนักงานบริการไม่สุภาพ โทร. 08-9969-0707, 08-6308-9194
dot
สมัครเรียนสอบตรง
dot
bulletโรงเรียนกวดวิชา theBTS (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)


ติวสอบตรงธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์ ดอท คอม
ทนายหน้าใส


Copyright © 2010 All Rights Reserved.