ReadyPlanet.com
dot dot
รายชื่อน้องๆที่สอบตรงติดปี 52

 

   ขอปรบมือให้กับน้องๆคนเก่งของ DTL Group รุ่นที่สาม (สอบเดือนพฤศิจการยน ปี 2551) ที่สามารถสอบตรงคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีการศึกษา 2552 ได้มากกว่า 166 คน จากที่คณะประกาศรับเพียง 300 คนเท่านั้น

ลำดับ

ชื่อ – นามสกุล

โรงเรียน

1

นางสาว  กมลฉัตร     ชลวาณิชกุล

ราชินี

2

นางสาว  กมลวรรณ    บัวชู

พรหมมานุสรณ์

3

นางสาว   กฤตยา        ธีรนันทน์       

-

4

นาย  กษิดิ์เดช      จันทร์เจียวใช้

-

5

นาย ก่อเกียรติ      ภู่พันธ์ตระกูล

-

6

นางสาว  กัญญารัตน์    ไชยธนนันทน์

อุดรพิทยานุกูล

7

นางสาว  กันติชา           คงแย้ม

โยธินบูรณะ

8

นางสาว  กันยารัตน์      สุทธิมนัส

-

9

นางสาว  กานต์สิรี        สิทธิประสงค์

สตรีวิทยา

10

นาย กิตติธัช          ท่อแก้ว

สารวิทยา

11

นายกิตติศักดิ์       ศิริสุทธิเดชา

-

12

นาย  กีรติ           โชคคณาพิทักษ์

เตรียมอุดมศึกษา

13

นางสาว กุญชนิตา    กุญชร ณ อยุธยา

เขมะสิรินุสรณ์

14

นางสาว กุลภัสสร์     เข็มขาว

เตรียมอุดมศึกษา

15

นาย  เกษม    แช่มใส

กระทุ่มแบนวิเศษสมุทรคุณ

16

นาย  ไกรกิตติ     ถินอถัย 

เซนต์ฟรังฯเมืองทอง

17

นางสาว  ขวัญมนัต   รัตนติกุล

สาธิต มศว.

18

นาย  คณิติน    อุทัยวัฒนา

นครสวรรค์

19

นาย  จตุพร    อิฐงาม

นวมินทราชินูทิศหอวังนนท์

20

นาย  จุฑา    เสาวภา

เตรียมอุดมศึกษา

21

นางสาว  จุฑาทิพย์    รุณสุข

เตรียมอุดมศึกษา

22

นาย  เจตน์    ยุทธโยธิน

สาธิตอยุธยา

23

นาย  เจนวิทย์    นิตยพลสิทธิ์

บดินทรเดชา

24

นางสาว   ชญานิศ    เอื้ออำนวย

บดินทรเดชา

25

นาย  ชยานันต์    ลิ่มสุวรรณ

สามเสนวิทยาลัย

26

นาย   ชวิณ    สวัสดิ์บุรี

หาดใหญ่วิทยาลัย

27

นาย  ชวินทร์    อินทรักษ์

สวนกุหลาบวิทยาลัย

28

นางสาว  ญาณินท์   ศิริลักษณ์

เตรียมอุดมศึกษา

29

นางสาว  ญาดา   ศิริมังคละ

ชลกันยานุกูล

30

นางสาว   ฐิตาภา    ภาตะนันท์

หอวัง

31

นางสาว  ฐิติมา     สงวนไทร

สามเสนวิทยาลัย

32

นางสาว   ณภัทร   สิงคาลวานิช

เตรียมอุดมศึกษา

33

นาย   ณภัทร    สิทธิอัฐกร

-

34

นางสาว   ณัชชา    พรหมชัยวัฒนา

สตรีวิทยา

35

นางสาว   ณัชชา    เสาวภาคลิมป์กุล

-

36

นางสาว  ณัชชา    นุชดำรงค์ 

เตรียมอุดมศึกษา

37

นางสาว  ณัชชา   รัตพันธุ์

เขมะสิริอนุสรณ์

38

นางสาว  ณัฏฐาพร   การโคกกรวด

สมุทรสาครบูรณะ

39

นางสาว  ณัฏฐาพร   วันคง

สุราษฎร์ธานี

40

นาย    ณัฐกานต์    พงษ์พันธ์ปัญญา    

เซนต์คาเบรียล

41

นางสาว ณัฐชยา    พารุ่ง

สตรีวิทยา

42

นางสาว ณัฐชยา   นิรันพรพุทธา

สาธิต ม.เกษตรศาสตร์

43

นางสาว ณัฐชา    ถิรธรรมธาดา   

สาธิตราม

44

นาย ณัฐนัย    ศิริณรงค์ชัย

เตรียมอุดมศึกษา

45

นางสาว ณัฐนิช   ชลิศราพงศ์

จ.ราชบุรี

46

นาย ณัฐพงษ์    คณาเดิม

ศรียาภัย

47

นางสาว ณิชชา   สุขสบาย

สาธิตศิลปากร

48

นางสาว ดวงรุ่ง   รัตนภิรมย์

บดินทรเดชา

49

นาย เด่นวิทย์    ทรงมั่นสถาพร

สาธิตประสานมิตร

50

นาย ตรัสวัฒน์    ทิพย์สุนทรานนท์

ภูเก็ตวิทยาลัย

51

นาย ต้องชนะ    อุมาภิรมย์

เซนต์คาเบรียล

52

นาย ตุลย์    เงยวิจิตร

เบญจมมหาราช

53

นางสาว ถวัลยรัตน์    ธารีสาร

สตรีวิทยา

54

นาย ทรงกลด    หาญกำจัดภัย

กำแพงเพชรพิทยาคม

55

นาย ทรงธรรม    ปิงสุทธิวงศ์

สามเสนวิทยาลัย

56

นาย ทศพล   แซ่เตีย

กรุงเทพคริสเตียน

57

นาย ทักษ์ดนัย    สิทธิธางกูร  

เบญจมราชานุสรณ์

58

นางสาว ทัศน์วรรณ   ทารีมุกข์

เตรียมอุดมศึกษา

59

นาย ทูนธิป    ตินณะกุล

สวนกุหลาบวิทยาลัย

60

นาย ธีรรัตน์   มังคุด

สวนกุหลาบวิทยาลัย

61

นาย นณัฐ     สุชีวะ  

สาธิตรามคำแหง

62

นาย นนท์    มงคลธรรมากุล

เซนต์คาเบรียล

63

นาย นนทกร   เกรียงศิริ

สระบุรีวิทยาคม

64

นางสาว นนท์ธิชา     ประเสริฐศักดิ์

มัธยมสาธิตวัดพระศรี

65

นางสาว นภกมล   หะวานนท์

-

66

นางสาว นรมน    วงศ์รัตน์

เซนต์โยเซฟคอนแวนต์

67

นายรัชพล   ชูชื่นมานะกิจ

สตรีวิทยา 2

68

นาย นัทธดนย์    ปิยะมงคล

เตรียมอุดมศึกษา

69

นางสาว นันทกา   พรโชคชัย

บดินทรเดชา

70

นางสาว นันทนัช    ตันติไวทยพันธุ์

-

71

นางสาว นภธนันต์    พิชาภัทร์วีรกุล

-

72

นาย นวพล    แย้มภิรมย์ศรี

-

73

นางสาว นันทินี    ชื่นสกุลทิพย์

-

74

นางสาว นิดาภัทร   มิ่งมงคล

-

75

นาย บรรณศาสตร์    วงษ์วิจิตสุข

บุรีรัมย์วิทยาคม

76

นางสาว บุญราศรี    เกิดโชค  

สาธิตปทุมวัน

77

นางสาว ปณิตา     ปิ่นแก้ว

-

78

นาย ปรินทร์    สุวรรณโชติ

มอ.วิทยานุสรณ์

79

นางสาว ปวริศา    สุวรณโชติ

สวนกุหลาบนนท์

80

นางสาว ปวีณา   อิงพงษ์พันธ์

-

81

นางสาว ปัญชลี   มนัสปิยะเลิศ

สตรีวิทยา

82

นางสาว ปานพิมพ์   สุทธิฉายา

ขอนแก่นวิทยายน

83

นางสาว ปาริชาต   อุณทริจันทร์

เตรียมอุดมศึกษา

84

นางสาว ปาวิสา    บุญนวล

-

85

นางสาว เปรมิกา   ชีวิตโสภณ

สาธิต ม.เกษตรศาสตร์

86

นางสาว เปรมิกา   พันทวีศักดิ์

โยธินบูรณะ

87

นาย พงศกร     มากพุ่ม

สวนกุหลาบวิทยาลัย

88

นาย พชร     วิเชียรสรรค์

ชลประทานวิทยา

89

นางสาว พรฑิตา   จินาภิรมย์

สวนกุหลาบนนท์

90

นางสาว พรรณธิการ์    พุ่มจันทร์

-

91

นาย พรรษวุฒิ     ไวถนอมสัตว์

กรุงเทพคริสเตียน

92

นางสาว พัชรดา    พุกสุริยวงศ์

-

93

นางสาว พันธิภา   นอบน้อมธรรม

อัสสัมชัญศึกษา

94

นางสาว พาทินี    วีรวัฒน์สุนทร

เตรียมอุดมศึกษา

95

นางสาว พิชชาภา   เทียมสุทธิกาญจน์

-

96

นางสาว พิชญา   ตุลยาเดชานนท์

-

97

นางสาว พิมพ์ชนก   ทรงสุภาพ

เซนต์ฟรังซีสเซเวียร์

98

นางสาว พิมพ์พร   คงแก้ว

เบญจมราชูทิศ

99

นางสาว พิรุณรักษ์    ศิวารมณ์

สตรีนครสวรรค์

100

นางสาว พีรนุช    พิพัฒน์พิบูลผล

ศึกษานารี

101

นางสาว พุทธพร    วาณิชย์สัมพันธ์

-

102

นาย พุทธินันท์     วัลยะเพ็ชร

-

103

นางสาว เพชรลดา    เกียรติมงคลกุล

เซนต์โยเซฟคอนแวนต์

104

นาย ภัทรกร      ศรีทองสุข

สาธิตเกษตร

105

นางสาว ภัทรพร      เรืองฤทธิ์

ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

106

นางสาว ภัทรพร     เกาฑัณฑ์ทอง

-

107

นางสาว ภัทรา    จีนาภักดิ์

เตรียมอุดมศึกษา

108

นาย ภาณุเทพ   ฮีสวัสดิ์

เตรียมอุดมน้อมเกล้า

109

นาย ภูมิ   สุนทรวรเชษฐ์

สวนกุหลาบ

110

นางสาว มนกนก     ศรีบุศยดี

อัสสัมชัญคอนแวนต์

111

นางสาว มนัสวี     เพชรย้อย

เบญจมราชูทิศ

112

นางสาว รมิดา   เพ็ชรทอง

มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ

113

นางสาว รัญชนา   สุริยอัมพร

สระบุรีวิทยาคม

114

นางสาว รัษฎา    สัมพันธ์สกุล

มอ.วิทยานุสรณ์

115

นางสาว ลักขณา    ยุ้นพันธ์

สตรีวิทยา2

116

นาย วงษ์     วรวิทย์วัฒนา

หาดใหญ่วิทยาลัย

117

นางสาว วธูธรรม    กาญจนศูนย์

-

118

นาย วรภัทร    วงศ์สุคนธ์

สาธิตเกษตร

119

นางสาว วรรณวิภา    นุ่มสารพัดนึก

หอวัง

120

นางสาว วราภรณ์     เหมรา

เตรียมอุดมศึกษา

121

นาย วัฒนา   ลาลิน

-

122

นาย วิชชากร    สุขานุศาสน์

-

123

นางสาว วิภาสศรี   นิยมพฤกษ์

-

124

นาย วิศรุต     ตีรวัฒน์

กัลยานวัฒน์  ขอนแก่น

125

นาย วีระยุทธ     บุณยบุตร

-

126

นางสาว ศกุณตลา    กาญจนไพบูลย์

-

127

นาย ศาสตร์     อาชวนิจกุล

สวนกุหลาบวิทยาลัย

128

นางสาว ศิรดา    รุจทิฆัมพร

สตรีวิทยา

129

นาย ศุภกรณ์      จิตติมาพร

-

130

นาย ศุภเดช   เต็มรัตน์

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ต

131

นางสาว โศรญา     วงศ์เบญจรัตน์

เตรียมอุดมศึกษา

132

นางสาว สมภัสสร   หลิ่วผลวณิชย์

สตรีวิทยา 2

133

นาย สมาวิษฐ์    กิตติเกษมศิลป์

-

134

นาย สรวงศ์    จันทร์ชื่น

เตรียมอุดมพัฒนาการ

135

นางสาว สราลี   พุ่มพวง

นครนายกวิทยาคม

136

นางสาว สริตา    สุริยาสิน

-

137

นางสาว สโรชา   โตความรู้

อัญสัมชัญคอนแวนต์

138

นางสาว สลิลทิพย์    ฐิติระวีวงศ์

-

139

นาย สัณหณัฐ    สุขสงวน

-

140

คุณ สัณหภณ     พงษ์ประเสริฐ

นครสวรรค์

141

นาย สารัช     ภัทรานนท์อุทัย

บุรีรัมย์พิทยาคม

142

นางสาว สุขวรรณ   ฤกษ์สมบูรณ์ดี

เตรียมอุดมศึกษา

143

นางสาว สุจรรยา   สุจริตศรีชัยกุล

มาแตร์เดอีวิทยาลัย

144

นางสาว สุณัฐชา    โล่สถาพรพิพิธ

บูรณะรำลึก

145

นาย สุทธิพงศ์     โชคกิจ

-

146

นางสาว สุนทรี    สรวยจิทวัฒน์

วัฒนาวิทยาลัย

147

นางสาว สุภมาส    โลหิตานนท์

สตรีวิทยา

148

นางสาว สุภารัศมิ์      จันทรโชติ

เตรียมอุดมศึกษา

149

นางสาว สุภาวรรณ   สุขใจ

ราชินีบน

150

นาย สุรวงศ์    จันนาคิน

เตรียมอุดมศึกษา

151

นางสาว สุวรรณา    แซ่อึ้ง

นครนายกฯ

152

นางสาว สุวรา    ประทานวรปัญญา

เตรียมอุดมศึกษา

153

นาย สุวิวัฒน์    เจนวิชชุวงศ์

ชัยภูมิ

154

นางสาว เสาวลักษณ์     กันทะวงศ์

-

155

นางสาว หทัยรัตน์     โพธิวิหค

-

156

นาย อนุชา    อชิรเสนา

หาดใหญ่วิทยาลัย

157

นางสาว อภิษฐา    วงศ์วานิช

จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย

158

นางสาว อมรพรรณ    ธนะโสธร

-

159

นางสาว อรจิรา    กะมุทา

ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

160

นางสาว อรณัฏฐา    สบายรูป

-

161

นาย อรรถวัฒน์    มีลาภ

สวนกุหลาบ

162

นางสาว อลิสา    ทองรอด

นครสวรรค์

163

นางสาว อังคณา    วิฑูรย์พันธ์

เตรียมอุดมศึกษา

164

นายอานันทนิติ์     ลุยวิกกัย

-

165

นาย เอกรินทร์      นาคสุข

เตรียมอุดมศึกษา

166

นางสาว เอมิกา    คงคา

-

     

 bulletเฉลยข้อสอบ Pretest สอบตรง 54
dot
สมัครรับข่าวสารจาก the BTS

dot
dot
ความสำเร็จของน้องๆ
dot
bulletรายชื่อน้องๆ สอบติดปีล่าสุด 170 คน
bulletรายชื่อน้องๆที่สอบตรงติดปี 53
bulletรายชื่อน้องๆที่สอบตรงติดปี 52
bulletรายชื่อน้องๆที่สอบตรงติดปี 51
bulletรายชื่อน้องๆที่สอบตรงติดปี 50
bulletรายชื่อน้องๆที่สอบตรงติดปี 49
dot
Talk to us
dot
bulletเวลาทำการ จ.-ศ. 11.30-19.30 ส.-อา 7.30-19.30
bullet02 - 632 - 9884 (Office)
bullet09-0197-7297 ถึง 7301 (Hotline)
bulletschool.thebts@gmail.com
bulletพบปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการ หรือ พนักงานบริการไม่สุภาพ โทร. 08-9969-0707, 08-6308-9194
dot
สมัครเรียนสอบตรง
dot
bulletโรงเรียนกวดวิชา theBTS (ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)


ติวสอบตรงธรรมศาสตร์
นิติศาสตร์ ดอท คอม
ทนายหน้าใส


Copyright © 2010 All Rights Reserved.